Psykolog Dorte Sigrid Madsen

Psykolog Dorte Sigrid Madsen
Cand. Psych. 2003.

Født 1967.

Autoriseret psykolog.

Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Henvendelse: Telefon: 41 571823

eller mail: dsm.psykolog@gmail.com

Læs mere på www.psykologdortemadsen.dk

Individuel psykologisk behandling og rådgivning tilbydes til unge og voksne.

Klienter med sygesikringshenvisning modtages i perioden 1. august til 31. december 2018, hvor jeg vikarierer i sygesikringsordningen for klinikkens indehaver Lone Kærvang.
Privatbetalende klienter samt klienter til forløb betalt af forsikringer, virksomheder og offentlige institutioner er velkommen. Desuden tilbydes supervision til institutioner, behandlere og psykologer på vej mod autorisation eller specialist (individuelt eller i gruppe).

Videreuddannelse:
Jeg er videreuddannet i psykodynamisk terapi, som jeg har suppleret med kurser indenfor kognitiv terapi, eksistentiel psykoterapi og somatisk, kropsorienteret psykologi.
Forskning: Effekt af kriser og traumer på parforholdskvalitet (2003). Perfektionisme og depressionsbehandling (2015).

Ansættelser som psykolog:
Jeg har i godt 12 år været ansat som psykolog i voksenpsykiatrien, hvor jeg har suppleret min psykologfaglige viden om det sunde sind, med indsigt i symptomer, psykisk sygdom og psykiatriske behandlingsmuligheder.
Jeg har specialviden om depression, bipolar lidelse og angst samt mangeårig træning i udredning, diagnostik og behandling af belastningsreaktioner, udviklingsforstyrrelser (Autismespektrum), opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD m.m.), personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande.
Siden maj 2016 har jeg været fuldtidspraktiserende psykolog i klinikken Ryesgade 29, 8000 Aarhus C.

Ved Afbud:
Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftale, bedes du af hensyn til andre aftaler give besked til klinikken i god tid (senest kl. 16.00 dagen inden din aftale) på tlf. 41571823 eller mail dsm.psykolog@gmail.com Ved senere afbud opkræves et gebyr svarende til taksten for den aftalte konsultation.

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED Psykologpraksis Dorte Sigrid Madsen.

Velkommen til Psykologpraksis Dorte Sigrid Madsen, Ryesgade 29, 2th, og Sønder Allé 10, 3, tv, 8000 Aarhus C

I forbindelse med din behandling er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler jeg?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

2. Videregivelse af oplysninger.
Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine helbredsoplysninger internt, f.eks. i forbindelse med supervision. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage
Klager over behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk